Skip to main content

ČTP Plasty 2016 - 2019

04 září, 2023

Dne 5. 4. 2016 byla v rámci OP PIK - Spolupráce - Technologické platformy, podána žádost o pokračování podpory činnosti ČTP Plasty v období let 2016 - 2019. V rámci již schváleného projektu Plasty II, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007178 je hlavním cílem zajistit udržitelný rozvoj plastikářského průmyslu s využitím moderních a ekologicky vhodných technologií s ohledem na aktuální a připravovaný vývoj legislativy, která přímo ovlivňuje plastikářský průmysl, a na aktuální trendy v ekonomice, zejména s ohledem na cirkulární ekonomiku. Nástrojem k dosažení tohoto cíle je zapojení českých průmyslových podniků a výzkumných pracovišť do národních a mezinárodních projektů, především pak HORIZONT 2020 a navázání kontaktů na zahraniční pracoviště.
Dílčími cíli ČTPP jsou dále:
- Zvyšování konkurenceschopnosti plastikářského průmyslu v České republice pomocí vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a podnikatelskými inovačními aktivitami v oblasti plastikářského průmyslu, stimulace a podpora realizace vědecko-technických a inovačních procesů a komerčního využití nových technických řešení.
- Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje.
- Zapojení České republiky do realizace činností PlasticsEurope a Evropské technologické platformy pro udržitelnou chemii v oblasti materiálů, obnovitelných zdrojů a udržitelnosti následujícími způsoby:
o    průběžné zpracování vize rozvoje sektoru
o    tvorba strategie pro rozvoj moderních technologií v dlouhodobém horizontu (strategická výzkumná agenda, SVA)
o    vypracování aktualizovaného programu strategického výzkumu (implementační akční plán, IAP)
o    iniciování a provádění vědecko-technických výzkumů a projektů
o    spolupráce při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit
o    monitorování výzkumných aktivit v rámci ČR i EU
o    inicializace a spolupráce při formulaci společných výzkumných záměrů a projektů
o    tvorba strategie využití plastových odpadů
o    prevence úniku plastů do vodních toků a moří.

Vaše náměty, připomínky a spolupráci uvítáme.

27
Členů ČTPP
12
let řešíme plasty
150+
projektů

V případě dotazů nebo zájmu o členství v ČTP PLASTY nás neváhejte kontaktovat.