Skip to main content

Vize, mise a cíle ČTP Plasty

05 září, 2023

Vize plasty ČR

Návrh vize českéHO PLASTKÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

 1. Vize odráží předpokládaný vývoj národního hospodářství v horizontu 10 – 15ti let.
 2. Zachování konkurenceschopnosti plastikářského průmyslu, založené na moderních technologiích a inovacích.
 3. Ve vybraných oborech se český plastikářský průmysl zařadí mezi evropské leadery. Aktivně bude sledovat světové trendy.
 4. Lepší využívání plastů na konci jejich životnosti umožní zvýšit ekologickou efektivnost průmyslu.
 5. Plastikářský průmysl získá reputaci schopného, bezpečného a odpovědného partnera ve společnosti.
 6. Trvalé úsilí o to, aby Česká republika poskytovala podporu pro inovace a aby posilovala svoji znalostní základnu již od raných fází vzdělávání. Podpora možnosti studií technických a přírodovědeckých disciplín, podpora možnosti pokračovacích (postgraduálních) studií pro talenty v ČR i v zahraničí.
 7. Podpora vzniku ekonomicky silných firem a / nebo seskupení.
 8. Zapojení špičkových českých výzkumných pracovišť do řešení problémů českého průmyslu. Usilovat o takový poměr financování projektů, který bude atraktivní pro relevantní účastníky.
 9. Zapojení České technologické platformy PLASTY do činnosti PlasticsEurope a dalších evropských organizací a do výzkumných a vývojových projektů v rámci Evropského společenství.
 10. Podpora rozvoje aplikovaných výzkumných pracovišť jako významného mezičlánku mezi základním výzkumem a realizací, jako zdroje inovačních podnětů a významné mezioborové styčné plochy.
 11. Zvyšování konkurenceschopnosti na základě důsledného využití surovin, minimalizace energetické náročnosti a rozvoje bezodpadových technologií s minimálním dopadem na životní prostředí.
 12. Prohloubení využití primárních vstupů z oblasti petrochemie s cílem získávat látky s vyšší přidanou hodnotou a vytváření prostor pro jejich další využití především pro malé podniky. Důsledné snižování vlivu jednotlivých výrob na životní prostředí.
 13. Zvládnutí molekulárních měřítek (např. nanotechnologií) povede ke zlepšení vlastností nových generací produktů a k inovacím aplikací v řadě průmyslových odvětví.
 14. V horizontu 10 - 15 let zůstane plastikářský průmysl významnou složkou chemického průmyslu. Jako další významný obor se bude rozvíjet nepotravinářské využití zemědělské produkce a biotechnologie. Důležité místo budou mít high-tech výrobky, jako nanomateriály, nanokompozity, pigmenty, suroviny pro elektroniku a podobně.

 

Návrh vize v oblasti materiálů
 1. Intenzivní podpora výzkumu a inovací v oblasti nanotechnologií, nanokompozitů a dalších materiálů s vysokou přidanou hodnotou.
 2. Použití nanomateriálů umožní dosáhnout lepších či nových vlastností nových produktů.
 3. Vývoj nových plastických hmot na bázi kopolymerů a kompozitů povede k materiálům s novými, zlepšenými vlastnostmi.
 4. Moderní technologie umožní výrazné zlepšení výrobních procesů, snížení spotřeby energií a odpadů.
 5. Širší využívání obnovitelných zdrojů surovin přispěje k omezení spotřeby tradičních surovin a jejich negativních vlivů.

 

Návrh vize chemického inženýrství
 1. Projekcí bezpečnějších zařízení a aplikací nejmodernějších informačních technologií a nástrojů zpracování dat důsledně monitorovat stávající provozy a předem indikovat možná rizika a nebezpečí.
 2. Zvládnutí mezifázových procesů přispěje k excelenci v oblasti nanotechnologií a vícefázových a kompozitních materiálech.
 3. Flexibilní výrobní závody a nové, efektivních postupy přinesou výrazné snížení energetické a materiálové náročnosti, přispějí k minimalizaci tvorby odpadů, budou umožňovat maximální recyklaci a umožní výrobu tradičních výrobků z obnovitelných zdrojů surovin.
 4. Intenzivní podpora chemicko-inženýrských oborů zaměřených především na ekonomickou optimalizaci průmyslových procesů, zvýšení bezpečnosti průmyslových procesů a zkrácení inovačních cyklů.
 5. Důsledné rozvíjení oborů druhotného využití odpadů, především recyklaci plastů a jejich neenergetické využití.

 

Návrh vize v oblasti průmyslové biotechnologie
 1. Podpora a rozvíjení nových oborů zaměřených na průmyslové využití zemědělské produkce včetně dřevní hmoty, podpora a rozvíjení výzkumu a inovací v oblasti výživy a ochrany rostlin.
 2. Podpora využívání alternativních surovin.
 3. Využití biotechnologií pro likvidaci odpadů a starých ekologických zátěží.

 

Mise PLASTY ČR

Aktivně podporovat vědu, výzkum, vývoj a inovace a dbát na jejich koordinaci a zaměření v evropském kontextu.

 

Ustavení, cíle a činnosti Platformy jsou v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 týkající se vytvoření „technologických platforem“, publikované v COM (2004) 353 final a v souladu s iniciativou Unie inovací v rámci strategie Evropa 2020.

Základními cíli ČTP plasty jsou:

 1. Podpora a rozvoj mezinárodní spolupráce včetně zapojení do realizace hlavních činností spolupracujících evropských struktur, zejména PlasticsEurope a Evropské technologické platformy pro udržitelnou chemii.
 2. Vypracování a aktualizace dokumentů Strategické výzkumné agendy, Implementačního akčního plánu a Technologického foresightu v sektoru výroby, zpracování, využití a recyklace plastů.
 3. Zpracování vize rozvoje sektoru výroby, zpracování, využití a recyklace plastů.
 4. Podpora výzkumu, vývoje, inovací a vědecko-technického rozvoje včetně veřejného šíření výsledků VaVaI formou školení, publikací nebo transferu znalostí.
 5. Vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti výroby, zpracování, využití a recyklace plastů prostřednictvím iniciace a provádění vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení.
 6. Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v sektoru výroby, zpracování, využití a recyklace plastů.
 7. Iniciování a podpora projektů z oblasti udržitelného rozvoje plastikářského průmyslu a žádostí o jejich financování vč. poradenského servisu pro jejich realizátory.
 8. Podpora a rozvoj mezinárodní spolupráce v sektoru plastů.

 

Vaše náměty, připomínky a spolupráci uvítáme.

27
Členů ČTPP
12
let řešíme plasty
150+
projektů

V případě dotazů nebo zájmu o členství v ČTP PLASTY nás neváhejte kontaktovat.